Start
Om HBH
Medlemmer
Nye medlemmer
Bestyrelsen
Arrangement
Vedtægter
Kontakt

Vedtægter

Stiftet 13. Marts 1945

I. Navn og Formål

§ 1. Foreningens navn er:

        Handels- og Erhvervsforeningen i Brønshøj / Husum / Tingbjerg

§ 2. Foreningens formål er at samle de handlende og erhvervsdrivende til styrkelse af handelen i Brønshøj-Husum.

Foreningen er upolitisk.

II. Medlemmerne

§ 3. Som medlem kan optages butikshandlende og erhvervsdrivende i Brønshøj-Husum området, samt enhver person, virksomhed eller institution, der har interesse for foreningens formål.

Indmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen med oplysning og forretningsadresse, branche, indehaver m.v.

Indmeldelsen skal godkendes af bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde. Såfremt bestyrelsen nægter optagelse kan beslutningen indbringes af den pågældende på førstkommende generalforsamling, hvor afstemning sker efter samme retningslinier som i §5.

Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen med 1 måneds varsel til et kalenderårs udgang. Udtrædende medlemmer har ikke krav på andel af foreningens formue.

§ 4. Generalforsamlingen kan efter bestyrelsens indstilling udnævne medlemmer, der har udvist særlig interesse for handelsforeningens arbejde til æresmedlemmer.

§5. Bestyrelsen kan ved enstemmig beslutning ekskludere et medlem, når den pågældende har gjort sig skyldig i illoyal konkurrence eller handler mod foreningens interesser eller på anden måde efter bestyrelsens bedømmelse har gjort sig uværdig til at være medlem af foreningen. Eksklusionen skal meddeles den pågældende skriftligt og med begrundet årsag. Den ekskluderede kan anke eksklusionen til den førstkommende ordinære generalforsamling, hvor stadfæstelse skal ske med 2/3 af de fremmødte stemmer. Generalforsamlingens afgørelse kan ikke indbringes for domstolene.

§6. Det årlige kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen er bemyndiget til at bevilge enkelte medlemmer nedsat kontingent såfremt særlige forhold taler herfor. Kontingent opkræves efter bestyrelsens nærmere bestemmelse.

§7. Bestyrelsen er berettiget til at ekskludere medlemmer, der ikke har betalt kontingent senest ved kalenderårets udgang og skal derudover træffe beslutning om, hvorvidt der skal indledes retslig inkasso for at inddrive det skyldige kontingentbeløb.

III. Bestyrelsen

§8. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der på den ordinære generalforsamling vælges for 2 år ad gangen således: Formanden og 2 medlemmer vælges på ulige årstal og 2 medlemmer vælges på lige årstal. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær.

§9. Udover bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling 2 bestyrelsessuppleanter og 2 revisorer samt en revisorsuppleant for en valgperiode på 1 år.

Udtræder et bestyrelsesmedlem indenfor sin valgperiode, supplerer bestyrelsen sig ved optagelse af én af suppleanterne i den rækkefølge, hvor de er valgt på generalforsamlingen.

Såfremt formanden afgår indenfor sin valgperiode, er bestyrelsen bemyndiget til at konstituere sig med en ny formand indtil næste ordinære generalforsamling, hvor der vælges ny formand for 1 eller 2 år afhængig af lige eller ulige årstal.

§10. Bestyrelsen bemyndiges indenfor sin egen kreds eller blandt medlemmerne at nedsætte forskellige udvalg til varetagelse af opgaver indenfor foreningen interesseområder.

Bestyrelsen skal så vidt muligt repræsentere de forskellige brancher og lokalområder indenfor foreningen.

Bestyrelsen er ulønnet, idet der dog af generalforsamlingen kan fastsættes godtgørelsesbeløb for ikke definerede omkostninger forbundet med bestyrelsesarbejdet.

IV. Generalforsamlinger

§11. Generalforsamlingen er foreningen højeste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år i februar eller marts måned. Der indvarsles skriftligt med mindst 14 dages varsel.

Regnskab og dagsorden udsendes sammen med indvarslingen.

 

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent

  2. Formanden aflægger beretning

  3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

  4. Fastsættelse af kontingent og bestyrelsesgodtgørelse

  5. Behandling af indkomne forslag

  6. Valg af formand og 2 bestyrelsesmedlemmer (ulige årstal)

  7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

  8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

  9. Eventuelt

§12. Forslag, der ønsket behandlet på den ordinære generalforsamling skal være formanden i hænde senest 1. februar.

 

§13. Ekstraordinær generalforsamling kan med 14 dages skriftlig varsel indkaldes af bestyrelsen, når den finder det nødvendigt, eller når 20 medlemmer indgiver skriftlig begæring derom til formanden med opgivelse af forhandlingsemnet.

 

§14. Hvor intet andet er fastsat i disse vedtægter, er generalforsamlingen beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal, og alle forslag vedtages med almindelig majoritet. Afstemningen sker enten ved håndsoprækning eller stemmeseddel. Hvert medlem kan alene repræsentere sig selv, og derudover afgive én ekstra stemme som befuldmægtiget for et andet medlem.

V. Vedtægtsændring

§15. Til vedtægtsændring fordres 2/3 af foreningens medlemmers stemmer på en ordinær generalforsamling.

 

Såfremt den ordinære generalforsamling ikke er beslutningsdygtig indkaldes til ekstra ordinær generalforsamling, hvor vedtægtsændringen kan finde sted, når 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.

 

VI. Foreningens midler

§ 16. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Over foreningens kassebeholdning, checkkonto og girokonto disponerer formanden eller næstformanden i forening eller kassereren alene.

Over foreningens øvrige midler disponerer formanden (eller næstformanden) samt kassereren (2 i forening)

Foreningen kan ikke optage lån eller stille garanti eller kaution uden forudgående vedtagelse på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.

VII. Foreningens opløsning.

§17. Foreningen kan kun opløses ved en ekstraordinær generalforsamling og når 3/4 af foreningens medlemmer på mødet giver skriftlig stemmeerklæring herom.

Såfremt ovennævnte generalforsamling ikke er beslutningsdygtig indkaldes til ny generalforsamling og på denne finder opløsning sted, såfremt 3/4 af de afgivne stemmer går ind herfor.

Såfremt foreningen opløses vil dens pengemidler være at anvende til velgørende formål efter generalforsamlingens beslutning.

 

VIII. Ikrafttrædelse

§18. Nærværende vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 6 maj 1991 med samtidig ikrafttrædelse.

Ændringer til vedtægterne er foretaget den 23. April 2002 (§1) samt den 22. marts 2003 (§8)

 

 

HBH's CVR nr. er : 32 96 13 47

HBH's konto nummer i Nordea er: 2120 8128 717 995